Home » Održana 5. Izvanredna Skupština LAG-a 5

Održana 5. Izvanredna Skupština LAG-a 5

U četvrtak, 30. rujna 2015., u dvorani Općine Orebić s početkom u 17:30 sati održana je 5. Izvanredna Skupština LAG-a 5. 

Na Skupštini su donesene Izmjene i dopune Statuta te je izabran Josip Sladić za likvidatora. 

 Ciljevi LAG-a 5:

Cilj osnivanja LAG-a je donošenje i provođenje lokalne razvojne strategije, djelovanjem u skladu s načelima LEADER programa i CLLD smjernicama za integrirani lokalni razvoj u ruralnom području jedinica lokalne samouprave koje su članice LAG-a.

Djelatnosi LAG-a kojima se ostvaruju ciljevi: 

Provedba LEADER programa i smjernica CLLD metodologije integralnog razvoja na području jedinica lokalne samouprave koje su članice LAG-A;

izrada i provedba Lokalne razvojne/CLLD strategije temeljene na načelima održivog razvoja prema LEADER pristupu „odozdo prema gore“ primjenom CLLD metodologije za integrirani razvoj ruralnih područja jačanjem ruralno-urbanih veza;

nadzor i vrednovanje provođenja Lokalne razvojne/CLLD strategije;

provođenje socio-ekonomskih istraživanja te procjene razvojnih potreba i mogućnosti područja na kojem djeluje UDRUGA;

poticanje uključivanja građana i ostalih zainteresiranih dionika u rad LAG-A;

uspostava sustava i razvoj mreže višesektorskih partnerstava na području jedinica lokalne
samouprave koje su članice LAG-A te na nacionalnoj i međunarodnoj razini;

osnivanje i briga o radu i usavršavanju projektnih timova LAG-A, organiziranje stručne izobrazbe članova LAG-A i ostalih dionika;

briga o stvaranju stručnih, operativnih, materijalnih i fizičkih preduvjeta za višedioničko planiranje i provedbu razvojnih projekata na području jedinica lokalne samouprave koje su članice LAG-A te na nacionalnoj i međunarodnoj razini;

određivanje prioriteta i poticanje razvoja gospodarstva, poljoprivrede, tehnologije, turizma,
kulture, zaštite prirode i okoliša te drugih djelatnosti u ruralnom prostoru;

provođenje posebnih programa i aktivnosti za korisničke skupine poput mladih, žena, djece, manjina, starijih i nemoćnih te osoba kojima prijeti siromaštvo i socijalna isključenost na području jedinica lokalne samouprave koje su članice LAG-A te na nacionalnoj i međunarodnoj razini;

organiziranje javnih rasprava, tribina, predavanja, okruglih stolova, izložbi, sajmova te ostalih javnih događanja;

osnivanje i vođenje lokalnih volonterskih centara u ruralnom području;

provođenje volonterskih aktivnosti, informiranje, savjetovanje, edukacija volontera i organizatora volontiranja kroz djelovanje lokalnih volonterskih centara;

poticanje sudjelovanja javnosti u donošenju i provođenju lokalnih razvojnih politika;

razvoj kapaciteta udruga i ostalih razvojnih dionika, provođenje informiranja, savjetovanja, edukacija, treninga i osposobljavanja kroz neformalne i informalne metode obrazovanja i učenja;

provođenje izvaninstitucionalnih oblika odgoja i obrazovanja djece, mladih i ostalih članova
lokalne zajednice;

savjetodavna i tehnička potpora u pripremi i izradi projektne dokumentacije dionika koji djeluju na području jedinica lokalne samouprave koje su članice LAG-a te na nacionalnoj i međunarodnoj razini;

praćenje zakonske regulative i obavještavanje javnosti u vezi natječaja vezanih uz razvojne mogućnosti;

suradnja s obrazovnim institucijama i nadležnim tijelima radi stručnog obrazovanja svojih članova i članova lokalne zajednice;

u suradnji s resornim ministarstvima Republike Hrvatske i drugim nadležnim institucijama na nacionalnoj i međunarodnoj razini, aktivno sudjelovanje u unapređenju i promicanju ruralnog poduzetništva i drugih ruralnih programa;

razmatranje zakonskih prijedloga koji se odnose na gospodarske aktivnosti u ruralnim područjima te davanje prijedloga za njihovo unapređenje;

poticanje suradnje s drugim organizacijama i lokalnim zajednicama u cilju razmjene iskustava, prijenosa znanja i rješavanja stručnih pitanja iz područja poduzetništva, poljoprivrede, turizma, zaštite prirode i okoliša te društvenih djelatnosti u ruralnom području radi ostvarivanja ciljeva utvrđenih Statutom na nacionalnoj i međunarodnoj razini;

pomoć u izgradnji kapaciteta lokalnih udruga, javnih ustanova, tijela vlasti, predstavnika gospodarskog sektora te članova lokalne zajednice kako bi mogli svoja znanja i iskustva dalje širiti i tako njegovati društveni kapital zajednice;

pomoć dionicima na području jedinica lokalne samouprave koje su članice LAG-A u organizaciji događanja i konferencija za informiranje javnosti o ciljevima i djelovanju LAG-A i LEADER programu i CLLD smjernicama integralnog razvoja ruralnih područja i ruralno-urbanih poveznica;

informiranje i edukacija članova lokalne zajednice u svrhu promidžbe integralnog razvoja ruralnog područja te pomoć članovima LAG-A;

izdavačka djelatnost u skladu s posebnim propisima radi ostvarivanja ciljeva LAG-A;

izvršavanje ostalih poslova utvrđenih ovim Statutom, općim aktima i odredbama tijela LAG-A.

 

 

POVEZANE VIJESTI
Skip to content