LAG

Program LEDAER (Links between actions for the development of the  rural economy) je inicijativa Europske unije za potporu projektima ruralnog razvoja pokrenutih na lokalnoj razini u svrhu revitalizacije ruralnih područja i stvaranja novih radnih mjesta.

LEADER je definiran:

 • kao pristup odozdo lokalnom razvoju temeljenom na lokalnim obilježjima i resursima,
 • kao pristup koji okuplja i potiče lokalne dionike,
 • kao odgovor na nedovoljno učinkovite pristupe lokalnom razvoju do ranih 90-ih usmjerene na poljoprivredu, potaknute odozgo i praćene nacionalnim potporama.

Oslanja se na izradu i provedbu Lokalnih razvojnih strategija (LRS) koje provode Lokalne akcijske grupe (LAG-ovi). LAG 5 je član LEADER mreže Hrvatske.

CLLD (Community Led Local Development / lokalni razvoj pod vodstvom zajednice) je mehanizam za uključivanje partnera na lokalnoj razini, predstavnika javnog, gospodarskog i civilnog sektora, u svrhu izrade i provedbe integrirane lokalne strategije koja pomaže njihovom području u prijelazu k održivoj budućnosti.

Načela CLLD-a uključuju:

 • razvoj utemeljen na značajkama lokalnog područja,
 • pristup odozdo prema gore - prema stvarno iskazanim potrebama lokalnih dionika,
 • lokalna javno-privatna partnerstva - provedba putem LAG-ova,
 • inovativan pristup lokalnom razvoju,
 • integrirani i multisektorski pristup,
 • umrežavanje,
 • suradnja,
 • de-centralizirana administracija (isporuka projekata preko LAG-ova).
Više u ovoj kategoriji: « LEADER O LAG-u 5 »