Home » Mikro projekti podrške inovativnim aktivnostima malih organizacija civilnog društva za lokalni razvoj

Mikro projekti podrške inovativnim aktivnostima malih organizacija civilnog društva za lokalni razvoj

"Mikro projekti podrške inovativnim aktivnostima malih organizacija civilnog društva za lokalni razvoj" drugi je program dodjele bespovratnih sredstava u okviru operativnog programa "Razvoj ljudskih potencijala" 2007.- 2013. iz Europskog socijalnoga fonda, za koji je Vladin ured za udruge nedavno objavio natječaj.

 

Ciljevi natječaja su jačanje sposobnosti organizacija civilnoga društva aktivnih u lokalnim zajednicama za dobivanje javnih sredstava za provedbu rješenja posebno prilagođenih lokalnim problemima, te jačanje njihovih kapaciteta za neposredan rad na područjima koja se financiraju kroz Europski socijalni fond (zapošljavanje, obrazovanje, socijalno uključivanje, dobro upravljanje) na lokalnom nivou. Poziv je posebno usmjeren lokalnim organizacija civilnoga društva koje nemaju iskustva u vođenju projekata financiranih sredstvima EU (kao nositelji projekta).

Uvjet za prijavu imaju organizacije koje su pravne osobe i koje djeluju na lokalnom nivou te su:
registrirane u Hrvatskoj
• do sada nisu provodile projekt financiran iz EU programa kao nositelj proejkta
• maksimalan godišnji prihod u 2013. godini je 230.000 kn

Nadalje, prijavitelj mora biti OCD sa pravnim statusom udruge, zaklade ili socijalne zadruge, koja je na dan prijave najmanje jednu godinu registrirana za obavljanje djelatnosti u RH.

Prijavitelj se mora prijaviti u projektnom partnerstvu, sa najmanje dvije pravne osobe (prijavitelj i 1 projektni partner). Partneri moraju zadovoljiti sve uvjete prihvatljivosti koji vrijede za prijavitelja. Osim navedenih, partneri mogu biti jedinice lokalne i područne samouprave.

Za financiranje projekata raspoloživo je 8.956.000,00 kn. Najniži iznos traženih sredstava za financiranje projekta je 100.000,00 kn, a najveći 200.000,00 kn. U ovom pozivu korisnicima se osigurava predfinanciranje do 30% od ukupnog iznosa bespovratnih sredstava odobrenih ugovorom.

Projektne aktivnosti moraju se provoditi u RH, a planirano trajanje projekta je od 9 do  12 mjeseci.

Rok za podnošenje projektnih prijava je 06. listopada 2014.

Više informacija možete pronaći ovdje.

KALENDAR

SVE TEME
POVEZANE VIJESTI
Skip to content