Home » Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi Dubrovačko-neretvanske županije u 2017. godini

Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi Dubrovačko-neretvanske županije u 2017. godini

Dodjela bespovratne potpore male vrijednosti u poljoprivredi na području Dubrovačko-neretvanske županije u 2017 godini, za sljedeća ulaganja u poljoprivredi:

 

Mjera 2. Ulaganje u podizanje trajnih nasada

 Potpora će se odobriti korisniku za podizanje novih trajnih nasada ili obnovu postojećih u voćarstvu, vinogradasrtvu i maslinarstvu sukladno za :

a) Nabavku certificiranog sadnog materijala (sadnica, cijepova ),

b) Pripremu tla (čišćenje, oranje, rigolanje i sl.),

c) Nabavku i ugradnju armatura, žice, zaštitnih ograda, zaštitnih mreža.

Nasad mora biti podignut ili obnovljen na minimalno 0,1 ha u tekućoj godini.

Maksimalan iznos sredstava potpore po jednom korisniku iznosi do 40 %  od ukupne vrijednosti izvršenog ulaganja, a najviše do 15.000,00 kn po korisniku godišnje.

Uz Zahtjev, fizičke i pravne osobe kao podnositelji moraju priložiti dokumentaciju sukladno članku 23. Pravilnika o postupku dodjele sredstava potpore za Mjeru 1., Mjeru 2., Mjeru 3., Mjeru 4., Mjeru 5., Mjeru 6., Mjeru 7., Mjeru 8., Mjeru 9., Mjeru 10., Mjeru 11., Mjeru 12., Mjeru 13. i Mjeru 14., – Odluke o potporama male vrijednosti u poljoprivredi Dubrovačko-neretvanske županije za razdoblje od 2016. do 2020. godine, koja se isplaćuju iz Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije, te dodatno troškovnik ulaganja, a za ulaganja preko 100.000,00 kuna investicijski program, te posjedovni list.

Pravo na potporu imaju isključivo korisnici koji se nisu prijavili na istu mjeru po Programu Ruralnog razvoja RH.

 

Mjera 4. Ekološka proizvodnja

 Potpora će se odobriti korisniku sukladno za troškove stručnog nadzora i sustava ocjenjivanja sukladnosti u ekološkoj proizvodnji.

Subvencija za troškove rada nadzorne stanice iznosi:

-do 100% iznosa za nove ekološke proizvođače kojima je prvi nadzor proveden u tekućoj godini,

– do 80 % iznosa za ekološke proizvođače u drugoj godini nadzora,

-do 50% iznosa za sve ostale godine nadzora,

Pravo na potporu imaju isključivo korisnici koji se nisu prijavili na istu mjeru po Programu Ruralnog razvoja RH.

Uz Zahtjev fizičke i pravne osobe kao podnositelji moraju priložiti dokumentaciju sukladno članku 23. Pravilnika o postupku dodjele sredstava potpore za Mjeru 1., Mjeru 2., Mjeru 3., Mjeru 4., Mjeru 5., Mjeru 6., Mjeru 7., Mjeru 8., Mjeru 9., Mjeru 10., Mjeru 11., Mjeru 12., Mjeru 13. i Mjeru 14., – Odluke o potporama male vrijednosti u poljoprivredi Dubrovačko-neretvanske županije za razdoblje od 2016. do 2020. godine, koja se isplaćuju iz Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije, te:

– Zapisnik o obavljenom prvom ili daljnjem stručnom nadzoru nad ekološkom proizvodnjom, kao i zapisnik o provedenom postupku ocjenjivanja sukladnosti za dobivanje Potvrdnice, odnosno Potvrdnicu,

-Kopiju računa o izvršenom stručnom nadzoru i dokaz da je isti plaćen,

-Kopiju Rješenja o upisu u Upisnik proizvođača u ekološkoj poljoprivredi,

Iznosi za isplatu bit će proporcionalno usklađeni prema raspoloživim sredstvima.

Maksimalan iznos sredstava potpore iznosi 5.000,00 kn po korisniku godišnje.

Mjera 5. Potpora za preporuku gnojidbe i analize tla

U cilju poboljšanja strukture obradivih površina i osiguranja profitabilnije poljoprivredne proizvodnje, sufinancirati će se analize poljoprivrednog zemljišta. Analizu tla provode ovlašteni laboratoriji (institucije) na području Republike Hrvatske. Jednom korisniku se najviše može sufinancirati 5 analiza godišnje. Minimalna površina sa koje se uzimaju uzorci za analizu je 0,1 ha.

Maksimalan iznos sredstava potpore po jednom korisniku iznosi do 30%   troškova izvršenih analiza i preporuke za gnojidbu a najviše do 2.000,00  kn po korisniku godišnje.

Mjera 6. Posebne mjere pomoći za sektor stočarstva

Potpora se dodjeljuje korisniku za troškove uzgoja izvornih (zaštićenih), autohtonih pasmina:

a) Nabava–kupnja grla/kljuna stoke, (pčelinjih zajednica) u cilju povećanja uzgojnog stada/jata:

Pravo  na korištenje potpore  imaju gospodarstva:

– za kupljenu stoku treba imati dokumente iz kojih je razvidno kako se radi o izvornim i zaštićenim pasminama (rodovnik ili uzgojna potvrda),  preslike računa ili kupoprodajnog ugovora o nabavljenim životinjama iz kojeg  je  razvidan broj i cijena kupljenih grla,  obavezni period držanja kupljenih grla, pet godina, uz mogućnost nadomještanja grla s drugima iste pasmine.

Maksimalan iznos sredstava potpore po jednom korisniku iznosi do 30 % ukupnih dokumentiranih troškova, a najviše do 5.000,00 kn po korisniku godišnje.

b) Kontrola i suzbijanje bolesti u sektoru stočarstva, izvornih (zaštićenih), autohtonih pasmina:

Za kontrolu i suzbijanje bolesti u sektoru stočarstva odobrava se potpora na način da se financira nabava i apliciranje veterinarsko-medicinskih proizvoda (u daljnjem tekstu:VMP) za jedno tretiranje protiv bolesti u skladu sa Programom kontrole i suzbijanja bolesti u godini provođenja potpore te uzorkovanje i laboratorijska pretraga u skladu sa Naredbom o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti.

Pravo na korištenje potpore ostvaruju svi uzgajivači (posjednici) domaćih životinja koji  imaju:

 • prijavljenu stoku na gospodarstvu u  Središnji registar kopitara, odnosno Potvrdu  Hrvatske poljoprivredne agencije o  posjedu /broju stoke na  gospodarstvu,
 • preslike računa za kupljene VMP-e i računa ovlaštenih veterinarskih stanica za obavljena tretiranja grla, stada, jata  te račune za obavljene laboratorijske pretrage.
 • Podnositelj zahtjeva za potporu kontrole i suzbijanja bolesti u stočarskoj proizvodnji ostvaruje pravo na potporu u iznosu u vrijednosti od 25% troška dostavljenog računa (bez  troška izlaska na teren ovlaštenog veterinara) za izvršeni rad.
 • Maksimalan iznos potpore iz Programa u tijeku godine po pojedinoj pravnoj ili fizičkoj osobi kada je ona korisnik potpore iznosi 2.000,00 kuna.
 • Ako zbroj svih prihvatljivih zahtjeva za potporom ove mjere bude veći od predviđenih novčanih sredstava u Proračunu, predviđena novčana sredstva za ovu mjeru proporcionalno će se smanjiti jedinični iznos potpore.

c) Racionalizacija troškova u stočarstvu nastalih uslijed nepredvidivih gubitaka u uzgoju i proizvodnji:

Racionalizacija troškova u stočarstvu nastalih uslijed nepredvidivih gubitaka (potresi, odroni, klizanje tla, požari otvorenog prostora, iznenadne pojave bolesti životinja koje poprime razmjere epidemije i ugrožavaju zdravlje ljudi kao i gospodarski gubitak određenoj skupini gospodarstava) u uzgoju i proizvodnji potpomaže se na način da se financijski odobri  potpora  za nastalu štetu uslijed nepredvidivih gubitaka na gospodarstvu koje se bavi držanjem, uzgojem, proizvodnjom i preradom u stočarskom sektoru proizvodnje hrane namijenjene prehrani ljudi.

Pravo na korištenje potpore imaju svi uzgajivači (posjednici) domaćih životinja koji  imaju:

 • prijavljenu stoku na gospodarstvu u Središnji registar kopitara, odnosno Potvrdu Hrvatske poljoprivredne agencije o  posjedu /broju stoke na  gospodarstvu,
 • preslika dokumentacije o nastaloj šteti od nadležnih službi a koja je nastala uslijed
 • nepredvidljivih gubitaka u stočarstvu ( grla,stada,jata ,..).

Podnositelj zahtjeva, ostvaruje pravo na potporu u iznosu u vrijednosti od 25% troška procijenjene štete u uzgoju i proizvodnji. Maksimalan iznos potpore  iz Programa u tijeku godine po pojedinoj  pravnoj ili fizičkoj osobi iznosi 5.000,00 kuna.

Ako zbroj svih prihvatljivih zahtjeva za potporom ove mjere bude veći od predviđenih novčanih sredstava u Proračunu,  predviđena novčana sredstva za ovu mjeru proporcionalno će se smanjiti jedinični iznos potpore.

d) Sufinanciranje troškova uzgojno selekcijskog rada za izvorne i zaštićene pasmine:

Pravo  na korištenje potpore imaju gospodarstva  koja posjeduju:

 • prijavljenu stoku na gospodarstvu (Središnji registar kopitara), odnosno Potvrdu Hrvatske poljoprivredne agencije o  posjedu /broju stoke na  gospodarstvu,

– kopiju ugovora o suradnji s HPA kako bi dokazali da su uzgajivači matičnih grla izvornih i zaštićenih pasmina na popisu HPA.

Maksimalan iznos sredstava potpore po jednom korisniku iznosi do 30 % ukupnih dokumentiranih troškova, a najviše do 15.000,00 kn po korisniku godišnje

Mjera 10. Potpora zajedničkom djelovanju poljoprivrednih gospodarstava

 Podmjera 10.1.

Poticanje osnivanja novih poljoprivrednih zadruga i udruga koje se bave poljoprivrednom proizvodnjom i/ili preradom poljoprivrednih proizvoda

Potpora će se odobriti korisniku sukladno za troškove osnivanja i djelovanja novih zadruga, udruga i proizvođačkih poljoprivrednih grupa/organizacija koje se bave poljoprivrednom proizvodnjom i/ili preradom poljoprivrednih proizvoda.

Maksimalan iznos sredstava potpore po jednom korisniku iznosi do 50%  ukupnih dokumentiranih troškova, a najviše do 15.000,00 kn po korisniku godišnje.

Podmjera 10.2.

Poticanje rada zadruga udruga

Potpora će se odobriti korisniku sukladno za troškove rada u cilju poticanja rada i djelovanja postojećih zadruga, proizvođačkih poljoprivrednih grupa/organizacija i udruga koje se bave promicanjem i unaprijeđenjem poljoprivredne proizvodnje i prerade, te strukovne organizacije koje se bave poljoprivrednom proizvodnjom i/ili preradom poljoprivrednih proizvoda.

Također, potpora će se odobriti korisniku, sudionicima i organizatorima manifestacija, kao posebna potpora poljoprivredi, koji se primjenjuju i na poljoprivredni sektor, dodjeljuje se za sajmove, festivale, smotre, natjecanja i druge srodne manifestacije koje su od značaja za razvoj poljoprivrede, autohtonih proizvoda, očuvanje tradicije i kulturne baštine na području Županije, a koji su od interesa za Županiju.

Maksimalan iznos sredstava potpore po jednom korisniku iznosi do 30%  ukupnih dokumentiranih troškova, a najviše do 15.000,00 kn po korisniku godišnje.

Pravo na potporu isključivo imaju korisnici koji se nisu prijavili na istu mjeru po Programu Ruralnog razvoja RH.

Mjera 11. Potpora županijskih proizvoda-stvaranje, promidžba i prodaja  županijskih proizvoda

Podmjera 11.1.

Stvaranje prepoznatljivog županijskog proizvoda

Potpora će se odobriti korisniku sukladno za troškove utvrđivanja kriterija i odabira proizvoda koji će biti prepoznatljiv županijski proizvod, te izradu pravilnika, konzultantskih troškova, troškovi istraživanje tržišta, izradu vizualne oznake proizvoda, pečata i drugih administrativnih troškova, troškovi provođenja analize i utvrđivanja razine kvalitete izabranih proizvoda, troškovi kontrole proizvodnog procesa, i stvaranja robne marke pojedinog poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda proizvedenog  na području Dubrovačko-neretvanske županije,troškovi definiranja i izrade marketinških oznaka robne marke, troškovi izrade specifikacije proizvoda i njezinih sastavnih točaka, troškovi akreditacije proizvoda za dodjelu oznaku robne marke (troškovi kontrole proizvodnog procesa)  i troškovi izrade web stranica i promidžbenog materijala i ostalih marketinških aktivnosti.

Maksimalan iznos sredstava potpore po jednom korisniku iznosi do 30 % od ukupne vrijednosti izvršenog ulaganja, a najviše do 30.000,00 kn po korisniku godišnje.

Podmjera 11.2.

 Promidžba prodaja županijskog proizvoda

 Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava i registrirane su za proizvođačku djelatnost prema važećim zakonima, ustanove i udruge  koje se bave poticanjem razvoja poljoprivrede, i organizator ili sudionik za organiziranje sajmova u poljoprivredi a nisu u Upisniku poljoprivrednih gospodarstava.

Potpora će se odobriti korisniku, sudionicima i organizatorima manifestacija, kao posebna potpora poljoprivredi u okviru horizontalnih instrumenata potpore koji se primjenjuju i na poljoprivredni sektor, dodjeljuje se za sajmove, festivale, smotre, natjecanja i druge srodne manifestacije koje su od značaja za razvoj poljoprivrede, autohtonih proizvoda, očuvanje tradicije i kulturne baštine na području Županije, a koji su od interesa za Županiju.

Potpora se odobrava za nastale troškove vezane uz zakup izložbenog prostora, promidžbeni materijal, brošure, letke, nabavu narodnih nošnji, instrumenata, za projekte promidžbe i marketinške pripreme proizvoda, izrada i tisak promidžbenog materijala, izrada nove web stranice, promotivne kampanje prilikom stavljanja u promet novih ili redizajniranja postojećih proizvoda, izgradnja vizualnog identiteta proizvoda-brenda, dizajn etikete, ambalaže, kao i druge opravdane troškove koji su u neposrednoj vezi s manifestacijama.

Maksimalan iznos sredstava potpore po jednom korisniku iznosi do 30 % od ukupne vrijednosti izvršenog ulaganja, a najviše do 30.000,00 kn po korisniku godišnje.

Mjera 14. Potpora izlagačima za sudjelovanje na poljoprivrednim manifestacijama i događanjima

Potpora će se odobriti korisniku za: troškove sudjelovanja poljoprivrednih proizvođača i prerađivača na inozemnim i tuzemnim sajmovima, manifestacijama, festivalima i natjecanjima, promocija poljoprivrednih proizvoda sa područja Županije. Prihvatljivi troškovi su najam prostora na manifestaciji, kotizacije, troškovi promocije na sajmu, nabavu narodnih nošnji.

Potpora se dodjeljuje u cilju promoviranja poljoprivrednih proizvoda sa područja Županije, povećati kvalitetu i konkurentnost poljoprivrednih proizvoda na domaćem i inozemnom tržištu, promicati  Dubrovačko-neretvansku županiju kroz organizacije sajmova i manifestacija. Prednost imaju autohtoni proizvodi Županije.

Maksimalan iznos sredstava potpore po jednom korisniku iznosi do 30%  ukupnih dokumentiranih troškova, a najviše do 10,000,00 kn po korisniku godišnje.

 1. KORISNICI POTPORE

Korisnik potpore, po odredbama ove Odluke je „jedan poduzetnik“ – poljoprivredno gospodarstvo upisano u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava koje ima sjedište, odnosno prebivalište kao i poljoprivredne površine na području Dubrovačko-neretvanske županije.

Poljoprivrednim gospodarstvom podrazumijevaju se obiteljska poljoprivredna gospodarstva (OPG), obrti, trgovačka društva, udruge i zadruge registrirane za obavljanje poljoprivredne djelatnosti i organizator ili sudionik za organiziranje sajmova u poljoprivredi a nisu u Upisniku poljoprivrednih gospodarstava.

 1. ROKOVI ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA I DODJELU POTPORA

Zahtjevi za subvenciju se dostavljaju tijekom cijele godine, odnosno najkasnije do 15. studenog 2017 godine, a rješavaju se po vremenu zaprimanja, odnosno do utroška sredstava planiranih za proračunsku godinu, najkasnije do 01. prosinca 2017 godine.

 1. POTREBNA DOKUMENTACIJA

Podnositelj zahtjeva za dodjelu potpore treba dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 1. Ispunjeni prijavni obrazac
 2. Izjava o korištenim potporama male vrijednosti
 3. Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja istih troškova
 4. Dokaz da je upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava
 5. Potvrdu Porezne uprave o nepostojanju duga prema državi i županiji izvanproračunskim
 6. Izvod iz odgovarajućeg registra (obrtni, trgovački, registar zadruga) – dokaz o pravnom statusu
 7. Preslika žiro računa-IBAN broja, koja glasi na podnositelja zahtjeva
 8. Kada je podnositelj zahtjeva zadruga, popis zadrugara ne stariji od 6 mjeseci, ovjeren pečatom zadruge i potpisan od strane odgovorne osobe (zadruga)
 9. Investicijski program/troškovnik ulaganja
 10. Original račun
 11. Korisnik potpore male vrijednosti mora davatelju državne potpore dati izjavu o iznosima dodijeljenih potpora male vrijednosti u sektoru poljoprivrede iz drugih izvora, u tekućoj i prethodne dvije proračunske godine
 12. Dodatna dokumentacija, posebno za svaku Mjeru, biti će objavljena po Javnom obrascu za svaku Mjeru posebno
 1. NAČIN PODNOŠENJA ZAHTJEVA

Zahtjev se podnosi na posebnom obrascu za svaku pojedinu mjeru, a isti se mogu dobiti u Upravnom odijelu za ruralni razvoj i poljoprivredu Dubrovačko-neretvanske županije ili na web stranici  www.dubrovačko-neretvanska-županija.hr.

Zahtjev za potporu se može podnijeti za više mjera.

Zahtjeve dostaviti preporučenom pošiljkom ili osobno na Protokol Županije, u zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom korisnika sredstava, na sljedeću adresu:

DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za ruralni razvoj i poljoprivredu

Zrinsko-Frankopanska 1

20355 Opuzen

sa naznakom «Potpore u poljoprivredi – za Javni poziv».

INFORMACIJE:

Upravni odjel za ruralni razvoj i poljoprivredu

Tel: 020 / 672-673, 351 430

e-mail: ivica.provic@dubrovnik-neretva.hr

 1. OSTALE ODREDBE 

Odluku/Zaključak o dodjeli potpore donosi župan, a za iznose preko 5.000,00kn, sklapa ugovor s korisnikom potpore. Korisnici potpora dužni su dodijeljena sredstva koristiti isključivo za odobrenu namjenu, uz nadzor zaduženih službenika. Korisnici koji nenamjenski utroše sredstva potpore ili ne dostave izvješća o korištenju istih, dužni su odobrena sredstva vratiti i sljedećih pet godina gube pravo na poticajna sredstva Dubrovačko-neretvanske županije. Na javni poziv ne mogu se javiti podnositelji u stečaju, postupku likvidacije (zatvaranja).

Dubrovačko-neretvanska županija zadržava pravo izmjene i poništenje ovog javnog poziva, pri čemu ne snosi nikakvu odgovornost prema podnositeljima zahtjeva glede troškova sudjelovanja.

Izvor: www.edubrovnik.org

KALENDAR

SVE TEME
POVEZANE VIJESTI
Skip to content