Home » Javni natječaj za dodjelu donacija u 2015. godini – „HBOR U ZAJEDNICI“

Javni natječaj za dodjelu donacija u 2015. godini – „HBOR U ZAJEDNICI“

Kontinuirano ugrađujući kriterije održivosti i društveno odgovornog poslovanja u svoje procese upravljanja HBOR vodi računa o utjecaju koje projekti koje financira imaju na okoliš i zajednicu.

Na ovaj natječaj se mogu prijaviti isključivo projekti organizacija civilnog društva sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koje su registrirane kao:
udruge, zaklade, privatne ustanove, socijalne zadruge, pravne osobe vjerskih zajednica ili druge privatne pravne osobe koje u svojem temeljnom aktu imaju definirano neprofitno djelovanje i čije aktivnosti su usmjerene općoj dobrobiti i poboljšanju kvalitete života društvene zajednice,
a kojima je financijska pomoć potrebna za realizaciju projekata iz Programskih područja financiranja ovog Natječaja.
Svaka od navedenih organizacija civilnoga društva ima pravo prijave jednog projekta u sklopu ovog natječaja. Razdoblje u kojem se projekt mora provesti je godina dana od potpisa Ugovora o donaciji.
Prihvatljive organizacije, koje istovremeno obavljaju gospodarsku i negospodarsku aktivnost (uslugu od općeg društvenog interesa), mogu prijaviti samo projekte koji se odnose na negospodarsku aktivnost, te dodijeljena sredstva ne smiju koristiti za razvoj gospodarske aktivnosti, odnosno ostvarenje ekonomske koristi sudjelovanjem na tržištu u prometu roba i usluga.
Na natječaj se ne mogu prijaviti:
fizičke osobe
poduzetnici – subjekti koji se bave ekonomskom djelatnošću, bez obzira na njegov pravni oblik, trajno i radi ostvarivanja prihoda, dohotka, dobiti ili drugih gospodarski procjenjivih koristi.
To uključuje, posebno, samozaposlene osobe i obiteljske poduzetnike koji se bave obrtom ili drugim djelatnostima te partnerstva ili udruženja koja se redovno bave ekonomskom djelatnošću.
tijela javne vlasti,
političke stranke,
organizacije civilnoga društva čiji osnivači su, ili u čijim tijelima odlučivanja sudjeluju članovi Komisije za procjenu projekata prijavljenih na natječaj za donacije i/ili članovi Uprave HBOR-a i/ili članovi Nadzornog odbora HBOR-a, kao i s njima povezane osobe (bračni ili izvanbračni drug, srodnici po krvi u uspravnoj lozi, braća i sestre te posvojitelji, odnosno posvojenik)
organizacije civilnoga društva koje nemaju status pravne osobe
organizacije koje podupiru rasnu, vjersku ili bilo koju drugu diskriminaciju
Programska područja financiranja
Uzimat će se u obzir isključivo prijave ispunjene na Obrascu za prijavu projekta na natječaj za dodjelu donacija, koji je sastavni dio dokumentacije i koji se može preuzeti na www.hbor.hr, a koje predlažu projekte vezane uz jedno od sljedećih programskih područja djelovanja:
HUMANITARNI PROJEKTI I ZAŠTITA LJUDSKIH PRAVA
– zaštita prava žena i/ili djece
– zaštita i promicanje zdravlja, pomoć oboljelima
– potpore osobama s invaliditetom te osobama s mentalnim oštećenjima (uključujući i djecu)
– zaštita prava socijalno ugroženih skupina te marginaliziranih i zapostavljenih skupina stanovnika
ZAŠTITA OKOLIŠA
– zaštita endemskih vrsta
– čišćenje okoliša
– sprječavanje budućeg onečišćenja
– promicanje svijesti o nužnosti zaštite okoliša
OBRAZOVANJE I ZNANOST
– poticanje talenata i izvrsnosti
– promocija hrvatske znanosti u svijetu
– izvaninstitucionalni odgoj i obrazovanje
KULTURA, BAŠTINA I UMJETNOST
– očuvanje nacionalnog identiteta
– kulturno-umjetničke aktivnosti
– poticanje kreativnosti, izvornosti i stvaralaštva
– stvaranje pozitivne slike o Hrvatskoj u svijetu
Planirani iznosi po pojedinačnim projektima
Maksimalni iznos donacije po pojedinom projektu je 50.000,00 kuna.
Prijavitelj može od HBOR-a zatražiti do 100% iznosa za financiranje projekata, a odobreni iznos isplatit će se jednokratno. Korisnik Donacije ima obvezu namjenskog korištenja sredstava, a HBOR ima pravo izvršiti kontrolu namjenskog korištenja.
Prihvatljive aktivnosti za navedena programska područja koje će se financirati putem natječaja:
neposredan rad s korisnicima
savjetodavne usluge uključujući on-line i telefonska savjetovališta
volonterske akcije
edukacijske aktivnosti
promotivne i javno-zagovaračke aktivnosti
aktivnosti društveno korisnog učenja
znanstveno-istraživački projekti
Za financiranje nisu prihvatljive sljedeće aktivnosti:
projekti koji se isključivo baziraju na investicijskim ulaganjima, izgradnji ili adaptaciji kapitalnih objekata i/ili kupnji opreme
projekti čija je jedina svrha korist članica/članova organizacije civilnog društva
aktivnosti čiji su korisnici isključivo članovi organizacije civilnog društva
aktivnosti koje spadaju u redovitu djelatnost organizacije civilnog društva
aktivnosti projekta za koje se općenito smatra da su u nadležnosti Vlade Republike Hrvatske, kao što je formalno obrazovanje, osnovna zdravstvena skrb i sl.
čije je financiranje predviđeno Državnim proračunom za 2015. godinu te koji se u cjelini može financirati prema posebnim propisima, ili se može financirati prema drugim osnovama Uredbe o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načina raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2015. godinu
projekti koji su usmjereni isključivo na političke ili religijske ciljeve i/ili aktivnosti
Prihvatljivi troškovi koji će se financirati sredstvima Donacije
Sredstvima ovog Natječaja mogu se financirati samo stvarni i prihvatljivi troškovi, nastali provođenjem projekta u pravilu u razdoblju od godine dana od potpisivanja Ugovora o donaciji. Prilikom procjene projekta, ocjenjivat će se potreba naznačenih troškova u odnosu na predviđene aktivnosti, kao i realnost visine navedenih troškova.
Prihvatljivi troškovi su:
Ljudski resursi (plaće/naknade voditelju/ici projekta, te provoditeljima i sl.)
Putovanja (putni troškovi, dnevnice i troškovi smještaja za potrebe obavljanja projektnih aktivnosti)
Oprema i roba
Ostali troškovi, usluge (kampanje, edukacije za ključne korisnike, troškovi praćenja i vrednovanja provedbe projekta, drugi troškovi neophodni i neposredno vezani i nužni za provedbu projektnih aktivnosti i sl.)
Troškovi režija vezani za provedbu Projekta (plin, voda, telefon, Internet, najam prostora, struja i sl.)
Neprihvatljivi troškovi (koji se neće financirati sredstvima ovog Natječaja):
carinske i uvozne pristojbe ili bilo kakve druge naknade;
novčane kazne, financijske kazne i parnični troškovi;
operativni troškovi, osim ako se operativni troškovi ne odnose isključivo na razdoblje sufinanciranja projekta;
troškovi konverzije, naknade i gubici po tečajnim razlikama vezani uz bilo koji devizni račun u eurima za određenu komponentu kao i drugi čisto financijski izdaci;
troškovi koji se odnose na plaćanje režijskih troškova (npr. troškovi potrošnje električne energije, vode, komunalija, fiksnih i mobilnih telefona i sl.) koji glase na ime fizičke osobe;
troškovi koji se odnose na investicijska ulaganja, izgradnju, adaptaciju i opremanje prostora u kojima organizacija civilnog društva djeluje ili kapitalnih objekata te kupnju tehničke opreme osim ako je ista potrebna za provedbu projektnih aktivnosti.
regres, božićnice, financijske nagrade te prigodni darovi, kao i druge slične naknade zaposlenicima i članovima organizacije civilnog društva;
dugovi organizacije civilnog društva koji su nastali bez obzira iz kojih razloga, troškovi kamata, kao ni aktivnosti koje spadaju u redovitu djelatnost organizacije civilnog društva (primjerice troškovi održavanja skupštine/upravnog odbora organizacije civilnog društva i slično).
Kako se prijaviti na natječaj?
Obvezni dokumenti i obrasci za prijavu projekta:
Obrazac za prijavu projekata na natječaj za dodjelu donacija (ispisan na računalu te potpisan i ovjeren na za to predviđenom mjestu)
Obrazac proračuna (ispisan na računalu te potpisan i ovjeren na za to predviđenom mjestu)
Preslika izvatka iz odgovarajućeg registra, koja nije starija od 3 mjeseca
Za obveznike jednostavnog knjigovodstva: Odluka o nesastavljanju financijskog izvješća za 2014. godinu usvojena od upravljačkog tijela podnositelja prijave te preslike Knjige primitaka i izdataka u 2014. godini
Životopis Voditelja/ice projekta
Propisani obrasci za prijavu projekta na natječaj (1. i 2.) moraju biti ispisani na računalu, imati ispunjene sve predviđene rubrike te biti ovjereni i potpisani od strane voditelja/ice projekta i od osobe ovlaštene za zastupanje. Ukoliko se radi o istoj osobi, potpisuje se na oba za to predviđena mjesta.
Preporučuje se prijavi priložiti i sljedeća dokumentacija koja će se dodatno vrednovati:
preporuke, odluke ili pisma namjere o sufinanciranju prijavljenog projekta ili pisma namjere o sufinanciranju projekta;
materijali, publikacije, novinski članci te ostala dokumentacija koja opisuje rad organizacije
Prijave i priloženi materijali se ne vraćaju.
Rok za prijavu
Rok u kojemu se podnose prijave traje od objave natječaja do 20. travnja 2015. koji je ujedno i završetak trajanja Natječaja.
Prijava je dostavljena u roku ako je HBOR zaprimi do datuma naznačenog kao krajnji rok za podnošenje prijava ili ako je do tog datuma predana poštanskom uredu preporučenom poštom.
Razmatrat će se samo prijave koje su pristigle u roku i koje sadrže potpunu i urednu dokumentaciju propisanu ovim Natječajem.
Prijave se šalju preporučeno u zatvorenim kuvertama na adresu:
Hrvatska banka za obnovu i razvitak
Strossmayerov trg 9
10000 Zagreb
s naznakom: „Za natječaj za dodjelu donacija HBOR U ZAJEDNICI – *Za programsko područje financiranja _____________________“

*obavezno je navesti programsko područje financiranja za koje se projekt prijavljuje.
Glavni kriteriji za odabir korisnika donacija bit će kvaliteta projekta i korist za društvenu zajednicu kao i objektivne mogućnosti realizacije. Procjena projektnih prijava se vrši na temelju Obrasca za procjenu kvalitete/vrijednosti projekta koji je sastavni dio natječajne dokumentacije te glasova zaposlenika HBOR-a.
Obavijest odabranim prijaviteljima bit će poslana najkasnije u roku od 60 dana po završetku Natječaja. S odabranim prijaviteljima potpisat će se Ugovor o donaciji.
Prije potpisivanja ugovora, HBOR će na uvid tražiti sljedeću dokumentaciju od prijavitelja:
Uvjerenje o nevođenju kaznenog postupka za voditelja/icu projekta, koje izdaje nadležni Općinski sud
Izjava da osnivači organizacije civilnog društva niti osobe koje su u tijelima odlučivanja organizacije civilnog društva nisu članovi niti Povezane osobe s članovima Komisije za procjenu projekata prijavljenih na Natječaj za Donacije i/ili članovi Uprave HBOR-a i/ili članovi Nadzornog odbora HBOR-a, kao i s njima Povezane osobe
Originalne dokumente svih preslika dostavljenih u prijavi na uvid
U slučaju dodatnih pitanja vezanih za natječaj, prijavitelji se tijekom procesa zaprimanja projektnih prijava mogu obratiti HBOR-u na sljedeću adresu elektroničke pošte: hbor@hbor.hr
Temeljem ovog Natječaja ne postoji pravo na dodjelu donacija, a HBOR zadržava pravo ne dodijeliti donaciju niti jednom od prijavljenih projekata.
Rezultati natječaj bit će objavljeni na web stranicama banke po završetku postupka dodjele donacija.

Sva potrebna dokumentacija se moze pronaci ovdje: http://www.hbor.hr/javni-natjecaj-za-dodjelu-donacija-u-2015-godini-h 

POVEZANE VIJESTI
Skip to content