Home » Jačanje sposobnosti organizacija civilnog društva za pružanje socijalnih usluga

Jačanje sposobnosti organizacija civilnog društva za pružanje socijalnih usluga

Vladin ured za udruge objavio je natječaje za dva programa dodjele bespovratnih sredstava u okviru Operativnog programa „Razvoj ljudskih potencijala" 2007. - 2013.:„Jačanje sposobnosti organizacija civilnog društva za pružanje socijalnih usluga" i „Mikro projekti podrške inovativnim aktivnostima malih organizacija civilnog društva za lokalni razvoj" iz Europskog socijalnoga fonda.

Cilj natječaja „Jačanje sposobnosti organizacija civilnog društva za pružanje socijalnih usluga” je unaprijediti sposobnosti organizacija civilnoga društva za pružanje socijalnih
usluga i jačati partnerstva i suradnju civilnog društva s ostalim dionicima koji djeluju u području pružanja socijalnih usluga.

Ciljne skupine su organizacije civilnog društva aktivne u poljima:

  1. skrbi za starije i nemoćne osobe
  2. rada s ranjivim društvenim skupinama, rehabiltacije ovisnika i žrtava obiteljskog nasilja i rada s drugim ugroženim skupinama i manjinama
  3. skrbi za djecu, savjetovanja i psihološke skrbi za mlade
  4. ekonomske reintegracije i zapošljavanja osoba s invaliditetom i ranjivih društvenih skupina

Prijavitelj se mora prijaviti u projektnom partnerstvu, pri čemu projektno partnerstvo čine najmanje (3) pravne osobe – prijavitelj i 2 projektna partnera. Potencijalni prijavitelj

i partner može biti OCD koja djeluje u području pružanja socijalnih usluga, registrirana kao neprofitna pravna osoba sa statusom udruge, sindikata, zaklade, socijalne zadruge,

ustanove, vjerske zajednice. Partneri, ali ne i prijavitelji, mogu biti i jedinice lokalne samouprave i regionalne samouprave i udruge poslodavaca.

Ono što je važno naglasiti je da najmanje jedna organizacija (prijavitelj ili partner) mora biti OCD koja nije sudjelovala u provedbi projekata financiranih sredstvima EU

kao nositelj projekta, a najmanje jedna udruga iz županija u kojima su nedovoljno razvijene socijalne usluge u zajednici: Ličko-senjska, Požeško-slavonska, Brodsko-posavska,

Šibensko-kninska, Virovitičko-podravska, Koprivničko-križevačka, Vukovarsko-srijemska, Bjelovarsko-bilogorska, Karlovačka te Sisačko-moslavačka županija.

Ukupna vrijednost natječaja je 20.243.000,00 kuna, a pojedinačne potpore su od 350.000,00 kn do 750.000,00 kn – bez potrebe sufinanciranja od strane prijavitelja i partnera.

Dakle, projekti se mogu financirati u 100% iznosu ukupno procijenjenih prihvatljivih troškova projekta.

Trajanje provedbe projekta je od 12 – 14 mjeseci isključivo na području RH.

Rok za prijavu je 22. rujna 2014. godine.

Više informacija možete pronaći ovdje.

KALENDAR

SVE TEME
POVEZANE VIJESTI
Skip to content