Home » Često postavljana pitanja

Često postavljana pitanja

Lokalna akcijska grupa ''LAG 5'' je udruga koja predstavlja partnerstvo javnog, gospodarskog i civilnog sektora općina Mljet, Ston, Janjina, Trpanj, Orebić, Lumbarda, Smokvica, Blato, Vela Luka i Lastovo te grada Korčule.

ŠTO JE LAG 5?

Lokalna akcijska grupa ”LAG 5” je udruga koja predstavlja partnerstvo javnog, gospodarskog i civilnog sektora općina Mljet, Ston, Janjina, Trpanj, Orebić, Lumbarda, Smokvica, Blato, Vela Luka i Lastovo te grada Korčule.

Na području čitave EU LAG-ovi provode LEADER (Liasion Entre Actions de Développpment de l’Economie Rurale – Veze među aktivnostima za razvoj ruralnog gospodarstva), metodu provedbe politike ruralnog razvoja temeljenu na pristupu „odozdo prema gore”, odnosno na pretpostavci da je lokalno stanovništvo najstručnije za poticanje razvoja svojih zajednica. Pristup „odozdo prema gore” i interakcija različitih sektora na lokalnoj razini značajno pospješuju iskorištavanje lokalnog potencijala.

U Republici Hrvatskoj LAG-ovi su pravno ustrojeni kao udruge, a temeljna im je zadaća izrada i provedba Lokalne razvojne strategije. Područje obuhvata pojedinog LAG-a je zemljopisno kontinuirano i jasno definirano ruralno područje, s više od 10.000 a manje od 150.000 stanovnika, sastavljeno od najmanje pet do najviše 11 jedinica lokalne samouprave. LAG-ovi pokrivaju gotovo čitavo područje Republike Hrvatske. U programskom razdoblju 2023.-2027., Ministarstvo poljoprivrede je odabralo 56 LAG-ova za provedbu svojih Lokalnih razvojnih strategija. Odabrani LAG-ovi obuhvaćaju čak 2.410.992 stanovnika, 54.730,23 km² površine RH te će provesti oko 355 natječaja. Provedbom projekata iz svojih lokalnih razvojnih strategija LAG-ovi će promicati zapošljavanje, rodnu ravnopravnost, uključujući sudjelovanje žena u poljoprivredi, socijalnu uključenost i lokalni razvoj u ruralnim područjima te kružno biogospodarstvo i održivo šumarstvo.

U siječnju 2017. LAG 5 je kroz podmjeru 19.2. Programa ruralnog razvoja alocirao sredstva za provedbu Lokalne razvojne strategije LAG-a 5 za razdoblje od 2014. -2020. Kroz 11 natječaja korisnicima je dodijeljeno 1.272.749,00 EUR za provedbu 68 projekata koji će doprinijeti razvoju i konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava, razvoju nepoljoprivrednih djelatnosti poljoprivrednih gospodarstava te koji će unaprijediti lokalne temeljne usluge za ruralno stanovništvo.

U prosincu 2023. godine LAG 5 je odabran za provedbu nove Lokalne razvojne strategije unutar Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023.-2027. Alociranih 1.123.600 EUR dodijelit će se korisnicima LAG 5 obuhvata putem natječaja za provedbu projekata kojima će se podupirati razvoj konkurentne otočne poljoprivrede i prepoznatljivih lokalnih prehrambenih proizvoda, diverzifikacija gospodarstva, razvoj male infrastrukture i usluga te valorizacija, očuvanje i održivo korištenje kulturne i prirodne baštine.

Od svog osnutka, 2012. godine, LAG 5 je provodio brojne projekte financirane iz javnih sredstava te iz različitih EU programa – Obzor 2020, Interreg IT-HR, ESF, Erasmus+.

 

 

ZADAĆE LAG-a 5?

  • Izrada lokalne razvojne strategije
  • Odabir projekata
  • Praćenje i evaluacija svoje lokalne razvojne strategije
  • Uključivanje lokalne zajednice
  • Potpora korisnicima u osmišljavanju projekata
  • Jačanje kapaciteta lokalnih sudionika za izradu i provedbu projekata
  • Suradnja
  • Sudjelovanje u umrežavanju lokalnih dionika

 

ŠTO LAG 5 MOŽE UČINITI ZA VAS?

LAG 5 svim zainteresiranim dionicima može pružiti korisne informacije vezane o aktualnim javnim pozivima i natječajima kroz koje je moguće realizirati projektne ideje. Provedbom brojnih projekata financiranih iz različitih EU programa, LAG 5 je razvio široku mrežu dionika lokalnog razvoja, što može značajno olakšati stvaranje novih partnerstva. Dodatno, organiziranjem radionica, seminara, konferencija, kao i obrazovnih programa, LAG može pomoći lokalnom stanovništvu u stjecanju novih znanja i vještina.

Provedbom Lokalne razvojne strategije, LAG 5 ulaže financijska sredstva u razvoj lokalne zajednice. Raspisivanjem natječaja te odabirom projekata za financiranje, podupire razvoj poljoprivrede, diverzifikaciju gospodarstva, razvoj male infrastrukture i usluga te utječa na zadržavanje postojećih i stvaranje novih radnih mjesta.

 

ZAŠTO POSTATI ČLAN?

Zbog sastavljanja naglaska na lokalno stanovništvo kao glavnog čimbenika razvoja zajednice

Zbog stvaranja novih partnerstva.

Zbog umrežavanja svih dionika ruralnog razvoja.

Zbog protoka informacija.

Zbog iskorištavanja i razvijanja postojećih potencijala za ruralni razvoj.

Zbog jačanja financijskih i ljudskih kapaciteta za provedbu projekata ruralnog razvoja.

Zbog promicanja ruralnog razvoja putem lokalnih inicijativa i partnerstva.

Skip to content