Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti otočnim poslodavcima za pokretanje gospodarskih aktivnosti i očuvanje radnih mjesta

Otvoren je Javni poziv Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije za dodjelu potpora male vrijednosti otočnim poslodavcima za pokretanje gospodarskih aktivnosti i očuvanje radnih mjesta, s rokom do 19. lipnja 2023. godine.

Predmet Poziva je dodjela potpora male vrijednosti u svrhu poticanja konkurentnosti i rasta poduzetništva na otocima i očuvanja radnih mjesta.

Potpore male vrijednosti dodjeljuju se za djelatnosti koje su važne za gospodarski razvoj otoka iz članka 35. Zakona, s izuzećem djelatnosti u sektoru ribarstva i akvakulture te primarne proizvodnje poljoprivrednih proizvoda koji pravo na dodjelu potpore ostvaruju prema posebnim aktima Europske komisije. Mjerodavna djelatnost Podnositelja zahtjeva je djelatnost navedena na obavijesti o razvrstavanju poslovnih subjekata prema NKD Državnog zavoda za statistiku za trgovačka društva, dok se kao mjerodavna djelatnost za obrtnike uzima pretežita djelatnost navedena u Izvatku iz obrtnog registra.

Potpore male vrijednosti mogu se dodijeliti Podnositelju zahtjeva koji zadovoljava sljedeće uvjete: 
– da je registriran kao fizička osoba – obrtnik ili pravna osoba sukladno članku 5. Programa 
– da obavlja svoju registriranu djelatnost na otocima ili poluotoku Pelješcu 
– da djelatnici koje zapošljava i za koje traže potporu imaju prebivalište na otocima ili poluotoku Pelješcu  
– da djelatnici koje zapošljava rade kod tog istog poslodavca najmanje dvanaest mjeseci bez prekida u razdoblju za koje se potpora dodjeljuje za mjeru očuvanja radnih mjesta 
– da djelatnici koje zapošljava rade kod tog istog poslodavca najmanje šest mjeseci bez prekida u razdoblju za koje se potpora dodjeljuje za mjeru pokretanja gospodarske djelatnosti  
– da udio vlasništva Republike Hrvatske, jedinice regionalne (područne) samouprave i jedinice lokalne samouprave u strukturi vlasništva Korisnika nije veći od 50% 
– da nije financijska institucija (banka, osiguravajuće društvo, štedno-kreditna zadruga i slično) 
– da obavlja djelatnost iz članka 35. Zakona, s izuzećem djelatnosti u sektoru ribarstva i akvakulture te primarne proizvodnje poljoprivrednih proizvoda koji pravo na dodjelu potpore ostvaruju prema posebnim aktima Europske komisije
– da nije kao poduzetnik primio potpore male vrijednosti u iznosu od 200.000 EUR u tekućoj fiskalnoj godini te tijekom prethodne dvije fiskalne godine.

Potpore se na temelju ovog Javnog poziva dodjeljuju za obračunsko razdoblje od 1. siječnja 2022. do 31. prosinca 2022. godine.

Ukupan iznos potpora male vrijednosti koje se dodjeljuju jednom poduzetniku ne smije prelaziti 200.000,00 EUR unutar razdoblja od tri fiskalne godine (2021.,2022.,2023.). Ukupan iznos potpore male vrijednosti koja se dodjeljuje jednom poduzetniku koji obavlja cestovni prijevoz tereta za najam ili naknadu ne smije premašiti 100.000,00 EUR unutar razdoblja od tri fiskalne godine (2021.,2022., 2023.).

Zahtjev za potporu podnosi se na Obrascu „Zahtjev za dodjelu potpore male vrijednosti otočnim poslodavcima“ (Obrazac 1) s naznakom radi li se o mjeri pokretanja gospodarske aktivnosti (djelatnici zaposleni najmanje šest mjeseci u 2022. godini kod istog otočnog poslodavca) i/ili mjeri očuvanja radnih mjesta (djelatnici zaposleni svih 12 mjeseci u 2022. godini kod istog otočnog poslodavca). Za pojedinog djelatnika može se ostvariti potpora samo za jednu mjeru.   

Uz ispunjeni i potpisani Obrazac 1. mora biti priložena sljedeća dokumentacija:  
1) Dokaz o pravnom statusu i sjedištu Podnositelja zahtjeva (izvadak iz nadležnog registra ili rješenje o obavljanju djelatnosti). Napomena: za Podnositelje zahtjeva koji nemaju sjedište na otocima obavezan je i dokaz o obavljanju djelatnosti na otoku (dokaz o pravu korištenja/zakupa prostora/zemljišta za obavljanje djelatnosti, akt o dodjeli koncesije, ili, ovisno o djelatnosti, drugi dokaz iz kojega je razvidno obavljanje djelatnosti na otoku).  
2) Potvrda nadležne ispostave Porezne uprave o podmirenju svih obveza prema Republici Hrvatskoj (stanje duga mora biti nula (0) kuna);  isprava ne smije biti starija više od 15 dana od dana podnošenja Zahtjeva 
3) Važeća Obavijest o razvrstavanju poslovnih subjekata prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti Državnog zavoda za statistiku 
4) Preslika važeće osobne iskaznice ili preslika uvjerenja o prebivalištu koja nije starija od 15 dana, a podnosi se za svakog djelatnika na ime kojega se traži potpora 
5) IP obrazac za 2022. godinu za svakog djelatnika na ime kojega se traži potpora, ovjeren od strane Podnositelja zahtjeva, iz kojeg je razvidno da djelatnici koje zapošljava rade tog Podnositelja zahtjeva svih dvanaest mjeseci u 2022. godini (za mjeru očuvanja radnih mjesta), odnosno najmanje šest mjeseci bez prekida u 2022. godini (za mjeru pokretanja gospodarske djelatnosti i za svako novootvoreno radno mjesto)  
6) Za samozaposlene poslodavce: potvrda nadležne ispostave Porezne uprave o visini dohotka i primitaka za 2022. godinu  
7) Podaci o djelatnicima za koje se traži potpora (Obrazac 2)  
8) Izjava o prihvatljivosti Podnositelja zahtjeva (Obrazac 3) 
9) Izjava o dodijeljenim potporama male vrijednosti (Obrazac 4)
10) Izjava o povezanim društvima (Obrazac 5)

Svi obrasci trebaju biti potpisani od strane ovlaštene osobe Podnositelja zahtjeva.

Obrasci 1 do 5 dostupni su na web stranici razvoj.gov.hr pod Dokumenti na ovome linku.

Rok za podnošenje Zahtjeva i propisane dokumentacije je do 19. lipnja 2023. preporučenom pošiljkom ili osobno na adresu:  
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije 
Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti otočnim poslodavcima za pokretanje gospodarskih aktivnosti i očuvanje radnih mjesta  
Miramarska cesta 22  
10000 Zagreb  

Napomena: Obrazac 1 i Obrazac 2 obavezno se dostavljaju i u elektroničkom obliku na email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Djelatnosti koje su važne za gospodarski razvoj otoka koje podupire država poglavito su:
proizvodnja bilja na postojećim i novim nasadima na otvorenom i u zaštićenim prostorima (maslinarstvo, vinogradarstvo, voćarstvo, berba i prerada samoniklog bilja, uzgoj i prerada aromatičnog i ljekovitog bilja, povrćarstvo), ekstenzivno i poluintenzivno ovčarstvo i kozarstvo te pčelarstvo, s posebnim naglaskom na proizvodnju i preradu proizvoda u sklopu sustava kvalitete i ekološkog uzgoja; proizvodnja i prerada proizvoda s oznakom »Hrvatski otočni proizvod«; školjkarstvo, ulov plave ribe, a na području vanjskog ribolovnog mora i bijele ribe, mrijest, uzgoj i prerada ribe i drugih morskih organizama; tradicijski ribolov; trgovina svježom i prerađenom ribom; ronilaštvo; uzgoj, selektivno i kontrolirano vađenje, obrada i konfekcioniranje koralja i spužvi, uvažavajući odredbe donesene posebnim propisima iz područja zaštite prirode i okoliša te mjere iz relevantnih strateških dokumenata; eksploatacija mineralnih sirovina za potrebe klesarstva i građevinarstva; klesarstvo; eksploatacija morske soli; jedrarstvo; proizvodnja ribarskih alata; lončarstvo; izrada posebnih otočnih suvenira; čuvanje i obnova materijalnih i nematerijalnih kulturnih dobara; turizam održivih razmjera u novim i postojećim obnovljenim i prenamijenjenim objektima; ekoturizam; kulturni turizam i ostali selektivni oblici turističke ponude, zdravstveni turizam; tradicionalna gradnja koja uključuje upotrebu kamena kao građevnog materijala; mala brodogradnja, proizvodnja brodske opreme i remont brodova; djelatnosti koje uključuju znanstveno-tehnološka istraživanja i upotrebu visokih tehnologija; informatička djelatnost; okolišu prikladna industrijska proizvodnja završnog stupnja prerade i proizvodnja gotovih industrijskih proizvoda; proizvodnja i korištenje obnovljivih izvora energije na otocima i u moru; pomorski, otočni cestovni i zračni prijevoz; tradicijski obrt; umjetničke radionice, radionice za obnovu kulturne baštine; djelatnost socijalne skrbi i zdravstva; djelatnost humanitarnih organizacija i organizacija civilnog društva te sve djelatnosti koje se provode na temelju odrednica Pametnog otoka iz članka 22. stavka 1. Zakona o otocima i druge djelatnosti definirane Nacionalnim planom.